به خردمندی خوش آمدید!

رزومه سرور صارمی فر

Saturday، ۹ Tir ۱۴۰۳

همراه مسیر خردمندی، سلام و احترام

من سرور صارمی فر هستم

متولد 1364

متاهل دارای دو فرزند

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

تسهیلگر فلسفه برای کودکان (حضوری و آنلاین)

پژوهشگر و مربی در حوزه پرورش مهرات های تفکر در کودکان

پژوهشگر و مربی در حوزه یادگیری های عاطفی اجتماعی کودکان (SEL)

سوابق علمی و پژوهشی:

شرکت در کارگاه آنلاین تفکرخلاق در فبک، با تسهیلگری دکتر فرزانه شهرتاش (دکترای فلسفه اخلاق شاخه فلسفه برای کودکان )سال 1402

شرکت در کارگاه تفکر نقاد در فبک ، با تسهیلگری دکتر شهرتاش در سال 1402

ارائه گزارشی با عنوان 6 Online p4c classes based on IAPC program در کنفرانس PCYNAP سال 2021 در چین ( کنفرانسی در حوزه فلسفه برای کودکان مختص کشورهای آسیایی و اقیانوسیه) به نمایندگی از تیم ایران با حضور دکتر فرزانه شهرتاش در آبان 1400

کارگاه آشنایی معلمان اوکراین با فلسفه برای کودکان به عنوان دستیار دکتر فرزانه شهرتاش سال 1401

شرکت در کارگاه آنلاین کارورزی فبک دکتر شهرتاش سال 1400

شرکت در دوره ی "فبک با فاصله" زیر نظر مؤسسه تیزفکری و تدریس دکتر حامد صفایی پور، فرزانه شهرتاش و کریمی

شرکت در باهم خوانی مجازی کتب نظری و عملی در حوزه ی فبک زیرنظر دکتر شهرتاش از سال 95 تا کنون

شرکت در کارگاه تربیت مربی فبک در مشهد با تسهیلگری دکتر شهرتاش سال 1397

شرکت در کارگاه "زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت" تسهیلگری کامران رحیمیان نماینده مؤسسه NVC در ایران، تابستان 99 و 1401